شام غریبان ۱۳۹۹

شام غریبان ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۹ میون این همه مردم منو نوکر خطابم کن زمینه ۵.۵ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۲۴۰ ۱۲۸
۲ شام غریبان ۱۳۹۹ به والله ز غمت نیست غمی بالاتر واحد ۷.۶ ۸:۰۹ ۰ ۰ ۱۵۸ ۱۰۸
۳ شام غریبان ۱۳۹۹ مدیون کرم ثاراللهم واحد ۶ ۶:۱۹ ۰ ۰ ۱۳۷ ۱۰۲
۴ شام غریبان ۱۳۹۹ به خود گفتم که تنهایی و غافل بودم ای جان شور ۶.۸ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۲۵۱ ۱۴۱