۵ مهر ۱۳۹۹

۵ مهر ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه

۱ ۵ مهر ۱۳۹۹ اگر که عمر زیادم دهد خدای حسین زمینه ۷.۷ ۸:۰۳ ۰ ۰ ۲۵۳۰ ۷۹۷
۲ ۵ مهر ۱۳۹۹ زندگیم حسین ترانه بچگیم حسین شور ۳.۶ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۹۹۰ ۶۰۸
۳ ۵ مهر ۱۳۹۹ حال من جا مونده رو کی می دونه واحد ۸.۲ ۸:۳۴ ۰ ۰ ۲۰۹۴ ۶۶۰
۴ ۵ مهر ۱۳۹۹ نام مرتضی بود به عرش حق زینت واحد ۴.۵ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۷۶۰ ۳۱۰
۵ ۵ مهر ۱۳۹۹ گره های زندگیم توی حرم تو وا میشه شور ۴.۳ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۲۰۷۴ ۷۴۱
۶ ۵ مهر ۱۳۹۹ ابروی کجت به ذوالفقار می ماند شور ۵ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۱۱۲۲ ۴۷۵