به خیمه اومده مرکب تو بی سوار

حاج سید مجید بنی فاطمه