مادر مگه چند سالته آرزوی مردن نکن

حاج محمود کریمی