آلبوم ها
۱ ليالي عاشوراء ۱۴۳۸ ليالي عاشوراء ۱۴۳۸

۶۵

۲۵۹۷۰۸

۱۲۲۸۱۳
۲ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴

۱۲

۲۵۸۶۲۶

۱۱۳۷۶۰
۳ آلبوم باسم | محرم ۱۴۳۹ آلبوم باسم | محرم ۱۴۳۹

۱۴

۱۶۷۷۲۴

۱۸۱۶۱۱
۴ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶

۴۹

۲۱۹۳۴۱

۱۲۱۵۴۶
۵ آلبوم يسجلني | صفر ۱۴۳۳ آلبوم يسجلني | صفر ۱۴۳۳

۸

۱۳۰۹۱۱

۱۹۶۹۹۷

ویدئو ها
۱ يمه

۱۵۹۶۷۶

۲۹۹۱۹
۲ حسین جانم | فارسی ، عربی

۱۰۰۱۴۴

۵۴۵۸۲
۳ صوت الحسين (ع)

۱۰۸۶۳۹

۳۱۲۶۱
۴ تزوروني

۷۸۶۳۴

۵۷۶۳۹
۵ شب جمعه بیاید کربلا زهرا ( فارسی ، عربی )

۳۰۷۷۶

۶۵۲۴۴

ترک ها
۱ روحي مشتاگه بعيد الدرب ( فارسی ، عربی )

۵۷۱۹۶

۴۰۸۷۰
۲ يسجلني

۴۹۰۵۹

۴۴۹۰۶
۳ تزوروني

۵۱۴۳۷

۳۵۳۰۷
۴ مادر | فارسی ، عربي

۶۴۳۱۷

۱۵۵۵۸
۵ بنات النبي

۵۳۵۷۵

۱۷۰۲۷