آلبوم ها
۱ گلچین صفر ۱۳۹۶ گلچین صفر ۱۳۹۶

۲۰

۲۵۹۴۳۵

۱۶۹۴۳۸
۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ گلچین محرم ۱۳۹۶

۷۷

۲۷۳۲۲۹

۱۲۹۱۰۱
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

۱۹

۱۰۱۵۱۰

۵۸۵۳۵
۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ گلچین محرم ۱۳۹۷

۴۴

۹۵۰۳۸

۴۸۸۷۳
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۷ گلچین رمضان ۱۳۹۷

۱۶

۵۲۶۵۷

۲۶۲۱۸

ترک ها
۱ صاحب علم قمر

۱۵۸۱۰۵

۴۷۹۸۶
۲ رعنا قد و قامت قاسم

۶۷۰۴۲

۱۵۹۳۶
۳ اما فیکم مسلم روبروی چشم گریون حسن

۲۰۳۲۶

۶۸۵۳
۴ حسن حسن مرحبا فرزندم

۱۳۵۵۴

۹۳۲۶
۵ شال روضشو می بنده کمرش

۱۲۳۴۴

۸۳۶۴