ای امید دل نا امیدان
تو مرادی و ما از مریدان
مارو تو برسون به شهیدان
بی تو مگه دنیا دنیا میشه ، بی تو مگه رؤیا رؤیا میشه
دونه دونه اشکامونو جمع کن ، بالأخره یه روزی دریا میشه
بگو که عشقت حسینه هستت حرم آقا میکنه مستت
به حرف من وقتی میرسی تو که برسه به شیش گوشه دستت

آقام آقام آقام آقام حسینه

داشتی همیشه به من محبت
من چی دارم آقا غیر زحمت
تو چی داری آقا غیر رحمت
نوکریِ شما خدایی خوبه ، در خونت آقا گدایی خوبه
اگه یه روزی همه آدم رو صدا کنن کربلایی خوبه
بگو که عشقت حسینه هستت، حرم آقا میکنه مستت
به حرف من وقتی میرسی تو که برسه به شیش گوشه دستت

آقام آقام آقام آقام حسینه