گلچین محرم ۱۳۹۱

اسم شما ارباب شنیدن داره

جواد مقدم

۳۷۶۷۰
۱۶۲۸۲
۲۷
اسم شما ارباب شنیدن داره
ناز شما ارباب خریدن داره
مرغ دلم من تا حرم شما
باز دوباره شوق پریدن داره
منت تو ارباب کشیدن داره
مِی ناب عشقت چشیدن داره
هر کجا که نامِ نامیِ توئه
با پا نَه که با سَر دویدن داره
شده عشق تو کل مال و منالم
به این و اون ارباب ندی تو حوالم

ارباب ارباب یا ثارالله

قربون نگاهِ دل سِتان تو
من شده ام کَلب آسِتان تو
نوکری از اول شد از آن من
آقایی از اول شد از آن تو
بُرده دل من رو نیم نگاه تو
بُرده دل من رو بارگاه تو
هر هفته تو هیئت میمونیم آقا
تا آخر روضه چشم به راه تو
به والله که فارغ زِ خوب و بد من
شده نوکریِ شما مسندِ من

ارباب ارباب یا ثارالله

چشای بارونیم دیگه بَرهَمه
تویی اون که زخمِ دل و مَرهَمه
مارو تو بخر که مثه هر جایی
خوب و بد اینجا هم آقا دَرهَمه
اگر چه گدای شما سَرخوده
دست دلش آقا دیگه رو شده
دست رد به سینم نزنی یه وقت
آقا دیگه حرف آبرو شده
نوایم شد از فَضلُکَ کَشفَ ضُری
یه وقت پامو از توی روضت نَبُری

ارباب ارباب یا ثارالله