گلچین مولودی ۱۳۸۲

قلبم بدون عشق دلبر صفا ندارد

حاج مهدی اکبری

۱۲۲۴
۱۰۲۶
۱