نظر به بندگان اگر، ز مرحمت خدا كند
قسم به ذات كبریا، ز یُمن مرتضى كند
ز قدرت یداللّهى، كسى ندارد آگهى
وسیله اش بود علی خدا هر آنچه را کند
به روى دوش مصطفى، نهد چو پاى مرتضى
نگر به بت شكستنش، كه در جهان صدا كند
على انیس عاشقان، على پناه بى كسان
على امیرمؤمنان، كه مدح او خدا كند
علی علی علی ساقی کوثر
علی علی علی عشق پیمبر
علی علی علی شاه دلاور

چو افضل از عبادت خلایق است ضربتش
علىّ تواند این عمل، شفیع ماسوا كند
على است آن كه تا سحر، سرشك ریزد از بصر
پى سعادت بشر، ز سوز دل دعا كند
على است فرد و بى نظیر، على مجیر و دستگیر
كه نام دلگشاى او، گره ز كار وا كند
نماز بى ولاى او عبادتى است بى وضو
به منكر على بگو، نماز خود قضا كند
علی علی علی ساقی کوثر
علی علی علی عشق پیمبر