امام زمان من آماده ام
با اشک چشام سر جاده ام
مهیا شدی برای سفر
میری کربلا منو هم ببر
جلو خیمه ها صدا کن منو
جلو عمه ها فدا کن منو
منو مادرم غلام تو کرد
بابام بچه شو به نام تو کرد
منو با خودت ببر کربلا
بشم پاسبونِ دَم خیمه ها
مراقب باشم تموم شبا
تسلی بدم به آل عبا
بیافته سَرَم به پای سرا
که دستی نره برا عمه ها
که نیلی نشه روی عمه ها
نسوزه یه وقت موی عمه ها