من مستم ز بوی کربلا
از بوی سبوی کربلا
با اذن امیر علقمه
راهیم به سوی کربلا
ایوالله به ساقی حرم
ایوالله یل ام بنین
ایوالله خداوند کرم
ایوالله علمدار و ببین

این لشکر همه دلاورن
تیغ بی نیام حیدرند
این لشکر همه برا حسین
همتای علی اکبر
ایوالله به دریای جنم
ایوالله مریدای حرم
ایوالله جوونای حرم
ایوالله شهیدای حسن

سقای سپاه و خیمه ها
از نسل امیر لافتی
شمشیر برنده حسین
شاگرد علی مرتضی
ایوالله به این عشق و شرف
ایوالله به سرباز ولی
ایوالله یل شاه نجف
ایوالله به شاگرد علی