شب ۲۷ صفر ۱۳۹۳

خوش به سعادتم که به زیر سایتم

جواد مقدم

۳۵۲۶
۲۸۸۸
۳
خوش به سعادتم که به زیر سایتم
خوش به سعادتم که تو دادی عزتم
خوش به سعادتم که مقیم هییتم

دوستت دارم
آخه دوست داشتنی هستی
به دلم خیلی نشستی
دراین خونه رو هیچ وقت
به رو نوکرت نبستی

ازتو رو به من دری وا میشه
رو به آسمون پری وا میشه
داره بخت نوکری وا میشه

یاحسین حسین ابا عبدالله

خوش به سعادتم با تو آشنا شدم
خوش به سعادتم به تومبتلا شدم
خوش به سعادتم اهل کربلا شدم

دوستت دارم
حرمت عین بهشته
پرچمت بال فرشته
نگاه دست خط خدا رو
به روش اسم تو نوشته

ای نگاه تو بهشتم آقا
روی ماه تو بهشتم آقا
خیمه گاه تو بهشتم آقا

ازتو رو به من دری وا میشه
رو به آسمون پری وا میشه
داره بخت نوکری وا میشه

یاحسین حسین اباعبدالله

خوش به سعادتم که غلام زینبم
خوش به سعادتم که به نام زینبم
خوش به سعادتم زیر بام زینبم

دوست دارم
دلمو به تو سپردم
نون این سفره رو خوردم
تو همش آبرو دادی
من همش آبرو بردم

آبروی من در این خونس
از قبال مادر این خونس
هرچی شاه نوکر این خونس

یاحسین حسین اباعبدالله