شاخه شمشاد حسن بغض من بین گلوت
وقتی میگی می خوای بری شور می زنه دل عموت
ببین گل نازم
اشک چشمای عمو رو
یه نامه اوردی
بستی دستای عمو رو
واسه زنده بودنم پیشم بمون
امانتی حسنم پیشم بمون
نرو که می لرزه تنم پیشم بمون
قاسمم

راهی میدون شدی و اشک چشام پشت سرت
خیره شده به رفتنت چشمای خیس مادرت
دل پر از خونم
مثل چشمات پره خونه
دیدم که پرتاب
سنگ دشمن بی امونه
بالا سرت اشکای بابا رو ببین
پاشو یه بار دیگه پیش عمو بشین
چقده مثل حسنی روی زمین
قاسمم

پا می کشی روی زمین لاله پرپر حسن
افتادی زیر دست و پا پیش چشام نفس نزن
شکسته پهلویی
مثل زهرا پره دردی
زخم جگر داری
مثل بابا پره دردی
تن به خون تپیدت و چیکار کنم
نفسای بریدت و چیکار کنم
بگو تن کشیدت و چیکار کنم
قاسمم