شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۴ ( مسجد الهادی (ع) )

سنگینی زنجیر اذیت می کند من را

حاج محمود کریمی

۲۲۷۰
۲۱۰۶
۴
سنگینی زنجیر اذیت میكند من را
این تن ندارد طاقت فولاد و آهن را
خاصیت زنجیرهای شامیان اینست
با حلقه هایش می كند كج شكل گردن را
زخمی كه سر وا كرد خونریزیش بسیار است
با قطره هایش میكند گلدار دامن را
حكاكی انگشتر تو میدهد تفسیر
بر صورت زهرایی من مشت خوردن را
تاول بجان بند بند پیكرم افتاد
چادر كه گُر می گیرد آتش میزند تن را
عمه بیاد مادرش دیروز یادم داد
با كهنه معجر زخم روی سینه بستن را
لیلای روی نیزه مجنون وار میگردم
پای برهنه با سرت هر كوی و برزن را
سید پوریا هاشمی