جنازم و می برن سمت کربلای حسین
حسین فدای علی شد منم فدای حسین
هزار جان گرامی فقط فدای حسین
تموم اهل و ایالم فقط فدای حسین
تموم مکنت و مالم فقط برای حسین
فدای یک سر مویی ز بچه های حسین
فدای بند طنابی ز خیمه های حسین