حقا که نور ندارد از خود آفتاب
خورشید نور روی تو را داده بازتاب

وصف شما که کار بشر نیست یا علی
باشد اگر که فضل تو سرفصل صد کتاب

ذکرت عبادتی است که مستی می آورد
بر زاهدان رواست چشیدن از این شراب

حبّ علی کلید در باغ جنّت است
با این وجود خوف نداریم از عذاب

ما سائلیم و اهل سؤالیم ای علی
خود گفته ای «سلونی» ما را مکن جواب

‎این بار خاک را به نظر کیمیا نکن
بگذار خاک پای تو باشم ابوتراب