گره به کار فتاده گره گشای همه
صدات می زنم ای اسمه دوای همه
اگر غلام تو هستند من غلام همه
اگر گدای تو هستند من گدای همه
قسم به کعبه تعجب نمی کند کعبه
اگر مراد تو باشی ز ربنای همه
رسول گفت که یک هشتم عدس کافیست
محبت اسد الله علی برای همه
قبول کردن و رد کردنش به دست علیست
نخست سمت نجف می رود دعای همه
سر مرا به دو تا تکه سنگ بند نکن
نجف برای من و کعبه هم برای همه
شریک کرد خدا شیعه تو را با تو
نوشته اند ثواب تو را به پای همه
خدا نیاز ندارد عبادت ما را
نماز خوانده علی یک تنه به جای همه