توسل می کنن ملائک عالمین
به جعفر بن محمد بن علی بن حسین

همه ی عارفای عاشق ، برا فهمیدن حقایق
روز و شب زیر لب می خونن مددی یا امام صادق

توسل می کنن ملائک عالمین
به جعفر بن محمد بن علی بن حسین

شیعه ی جعفری ام ، تا ابد حیدری ام

دل صادق کلام صادق ، شده مکتب به نام صادق
همه ی اولیا نشستن پای درس امام صادق

سلام مهر و ماه ، فراتر از مشرقین
به جعفر بن محمد بن علی بن حسین

من مِی کوثری ام ، تا ابد حیدری ام

توسل می کنن ملائک عالمین
به جعفر بن محمد بن علی بن حسین