۷ اسفند ۱۳۹۵

تو که رفتی از این خونه یهو دلم گرفت

حاج حسین سیب سرخی

۷۶۰۴
۳۶۵۷
۳