شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

بسترت جمع کن از خانه بیماری بس است

حاج عبدالرضا هلالی

۱۳۲۸
۱۱۱۱
۱