امشب دو گل دمیده در مکه و مدینه
یا سر زده سپیده در مکه و مدینه
مرغان نغمه خوان باغ بهشت خواندند
امشب دو گل دمیده درمکه و مدینه
ای تشنگان رحمت از حق نسیم رحمت
بر خاکیان وزیده در مکه و مدینه
چشم ملائک حق جز شور و شادمانی
چیزی دگر ندیده در مکه و مدینه
یزدان بر آسمان علم و رسالت خود
خورشید آفریده در مکه و مدینه
یک سو نبی اکرم یک سو امام صادق
اینک ز ره رسیده در مکه و مدینه
از آن دو پیک رحمت عرش خدای رحمان
حمد خدا شنیده در مکه و مدینه
با یک مرام و ایده حق امشب آفریده
دو رهبر عقیده درمکه و مدینه
از بس دلم هوائی شد در هوای آن ها
مرغ دلم پریده در مکه و مدینه
با سائلان بگوئید دست کرامت حق
خوانی بزرگ چیده در مکه و مدینه
خنده نشست بر لب تا ای «وفائی» از عرش
گفتند گل دمیده در مکه و مدینه
سید هاشم و فایی