تنها شدم تنهاترین
حال من و امشب ببین
دلتنگتم ای نازنین
ای نازنین ای وای حسین

غمت روضه خون شبهامه
دیگه اخر نفسهامه
هنوز عاشورا تو چشمامه

حسین نوحه ی رو لبهامه
هنوز پیرهن تو دستامه
عزات یک سال ونیم که باهامه
عزام مصیبت کوفه و شامه

دلم برا حرم خونه
چشام مثه جگرم خونه
مثه یه کبوتر زخمی
هنوز رو بال و پرم خونه

خودم گلای حرمو آوردم
خودم بجای همه کتک خوردم
خودم برا یکی یک شون مردم

تو کوچه ها یه بی حیا
می دیدی از رو نیزه ها
که خواهرت میزد صدا
می زد صدا ای وای حسین

سر بی بدنت و دیدم
تن بی کفنت و دیدم
بالا سر بدنت دعوا
سر پیراهنت و دیدم

شهید شدی یا گلوی خشکیده
چشام رگای بریده ات و دیده
لبام دونه دونشون و بوسیده

تا سر جدا شد از بدن
گودال تو شد قبر من
مردم برات ای بی کفن
ای بی کفن ای وای حسین