شب ۱۴ رمضان ۱۳۹۶

سپردمت به خدا و به خارهای مغیلان

حمید علیمی

۱۴۶۴۵
۳۰۱۶
۱