کسی که درهای بسته رو فتح کرد
کسی که سنگر کافرو فتح کرد
کسی که بت های کعبه رو خُرد کرد
کسی که قلعه خیبرو فتح کرد

داره می باره چشاش
داره می لرزه صداش
که می بینه جلو پاش افتاد زهراش

حُرمت حیدر چی بود چی شد
یاس پیمبر چی بود چی شد
صورت مادر چی بود چی شد


کسی که لشکر کفرو به باد داد
به همه درس سداد و جهاد داد
کسی که لحظه ای حتی نترسید
به همه اصل شجاعت یاد داد

حالا با اون جبروت
رو لباش مُهر سکوت
می بینه فاطمه شو مات و مبهوت

مقام مولا چی بود چی شد
ام ابیها چی بود چی شد
خونه زهرا چی بود چی شد


همه دین خدا زیر دِینت
صولت تیغ اباالحسنینت
مدیون دست شکسته زهرا
مدیون سرخیه خون حسینت

می ریزه خون خدا
رو تن کرب و بلا
زیر بارون عطش گودال دریا

رأس مطهر چی بود چی شد
قامت اکبر چی بود چی شد
گلوی اصغر چی بود چی شد