شب ۷ صفر ۱۳۹۷

گنبد ندارد نام و نشانی بر روی مرقد ندارد

حاج سید مجید بنی فاطمه

۶۰۱۲
۷۸۳
۰