شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۷

این اولین باره خوابیدم و دیدم نیستی کنار من

حاج سید مجید بنی فاطمه

۱۷۶۵
۳۷۵
۰