اسدالله حیدر سیف الله حیدر
اشهد اَن علیاً ولی الله حیدر
غلامم صَنَما ، تویی قبله نما
منم سائل تو نگاهی بنما
تو هوالهویی ، ذکر هیاهویی
هر کجا مینگرم تو همان سویی
تو یار دلجویی ، تو یار دلجویی
زلف تو بر باد مده ، مرا به استاد مده
صید تواَم یا علی مرا به صیاد نده

علی علی علی

اُذُن الله حیدر ، عین الله حیدر
اشهد اَن علیاً ولی الله حیدر
به قربان تواَم ، پریشان تواَم
مسلمان شده ی دو چشمان تواَم
تو پر از جودی ، عشق دو سر سودی
تو از آن روز تولد پدرم بودی
بالا سرم بودی ، بالا سرم بودی
درد منم دوا تویی ، سعی منم صفا تویی
بَه که چه مولایی دارم امیر لافتی تویی

علی علی علی

حجت الله حیدر ، باب الله حیدر
اشهد اَن علیاً ولی الله حیدر
اگر جان به کفم ، بلنده هدفم
خوشم در به در امیر نجفم
یارمه یارم ، علی خریدارم
هر کی مجنون یکی منم علی دارم
بهش بدهکارم ، بهش بدهکارم
شاه منه شاه منه ، برام مثه روز روشنه
یک شبه آقاش میکنه هر کسی که با حسنه

علی علی علی