گلچین مولودی ۱۳۸۶

روی دامن ابرا می درخشه خورشید

حاج محمد رضا طاهری

۱۳۳۵
۱۳۸۲
۱