گلچین مولودی ۱۳۸۵

می ریزه ستاره رو دستا از آسمون گرم شب خورشید

حاج سید مجید بنی فاطمه

۲۲۷۴
۱۸۲۳
۸