بارون غم نم نم می باره
بازم تو رو یادم میاره
اشك من بس كن دیگه
آروم بگیر فایده نداره
هر چی غمه مال منه
آخ كه غمم پایون نداره
امشب به دل دارم نوایی
افسوس از این درد جدایی
می میره دل وقتی نباشی
دیوونه ام داره خدایی
ساقی بریز باده ناب مستم كنه خستم كنه
شاید تو این عالم یكی دستم بگیره
از زهر تلخ غم بریز بی خونه شم دیوونه شم
شاید یكی تو این عالم یكی دستم بگیره
امشب كه مدهوشم بریز بازم بریز
بازم بریز بریز بریز می خوام بنوشم
نگو بسه بازم بده بازم بده بده بده
باز رفته از سر عقل و هوشم
ساقی خرابم كن
مست شرابم كن