In Name of Freedom برای مهسا
برای حدیث
برای آبان
برای هواپیمای اوکراینی
برای او که نامش رمز شد
برای تمام مردم ایران
زن
زندگی
آزادی

#MahsaAmini
#HadisNajafi