استشهاد الامام الصادق (ع) ۱۴۳۳ ( کربلاییهای تهران )

استشهاد الامام الصادق (ع) ۱۴۳۳ ( کربلاییهای تهران )

از الحاج باسم الكربلائي، ۴ قطعه، ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ استشهاد الامام الصادق (ع) ۱۴۳۳ ( کربلاییهای تهران ) شب جمعه بیاید کربلا زهرا ( فارسی ، عربی ) واحد ۳۶.۱ ۳۹:۲۲ ۵ ۵ ۲۸۶۳۸ ۱۳۱۳۳
۲ استشهاد الامام الصادق (ع) ۱۴۳۳ ( کربلاییهای تهران ) عندک صرت اسیر یا مالک الضمیر واحد ۲۰.۵ ۲۲:۲۲ ۴ ۴ ۳۳۲۹ ۴۱۶۴
۳ استشهاد الامام الصادق (ع) ۱۴۳۳ ( کربلاییهای تهران ) عجل الله فرجک واحد ۵.۸ ۶:۱۸ ۴ ۴ ۴۱۸۸ ۳۴۸۰