آلبوم ياليتني | محرم ۱۴۳۵

آلبوم ياليتني | محرم ۱۴۳۵

از علي مهدي، ۵ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ آلبوم ياليتني | محرم ۱۴۳۵ ياليتني ۴.۷ ۵:۰۳ ۲ ۲ ۱۸۹۳ ۳۲۱۱
۲ آلبوم ياليتني | محرم ۱۴۳۵ الأكبر ۷.۷ ۸:۱۹ ۱ ۱ ۱۰۱۲ ۲۵۲۳
۳ آلبوم ياليتني | محرم ۱۴۳۵ زيارة شوق ۱۱.۶ ۱۲:۳۸ ۱ ۱ ۱۰۵۴ ۲۶۴۴
۴ آلبوم ياليتني | محرم ۱۴۳۵ بويه ۷.۴ ۸:۰۴ ۱ ۱ ۱۰۲۹ ۲۶۱۷
۵ آلبوم ياليتني | محرم ۱۴۳۵ صدر الحسين ۳.۴ ۳:۳۶ ۱ ۱ ۱۴۸۰ ۲۹۸۵