آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸

آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸

از علي مهدي، ۶ قطعه، ۱ ساعت و ۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸ بنتين ۱۱.۳ ۱۲:۱۸ ۱ ۱ ۱۶۰۷ ۲۷۰۰
۲ آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸ يالولد نام ۹.۵ ۱۰:۲۱ ۱ ۱ ۱۱۲۵ ۲۳۱۵
۳ آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸ شمس المعالي ۱۲.۲ ۱۳:۱۷ ۱ ۱ ۸۳۵ ۲۲۶۷
۴ آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸ ذو الجناح ۱۱.۱ ۱۲:۰۶ ۱ ۱ ۱۱۸۴ ۲۶۱۹
۵ آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸ عتاب ۱۴.۵ ۱۵:۴۹ ۱ ۱ ۸۸۲ ۲۱۹۶
۶ آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸ قال ربي ۵.۶ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۸۵۱ ۲۲۶۳