آلبوم سور الحرم | محرم ۱۴۳۰

آلبوم سور الحرم | محرم ۱۴۳۰

از علي مهدي، ۷ قطعه، ۱ ساعت و ۴۶ ثانیه

۱ آلبوم سور الحرم | محرم ۱۴۳۰ سور الحرم ۵.۲ ۷:۳۱ ۱ ۱ ۱۱۰۱ ۲۱۲۵
۲ آلبوم سور الحرم | محرم ۱۴۳۰ از كوفه | فارسی ، عربی ۷.۴ ۱۰:۳۸ ۳ ۳ ۱۱۳۰ ۲۳۷۵
۳ آلبوم سور الحرم | محرم ۱۴۳۰ عرش القلوب ۵.۷ ۸:۱۳ ۱ ۱ ۵۹۵ ۲۰۹۹
۴ آلبوم سور الحرم | محرم ۱۴۳۰ كاس المآسي ۵.۸ ۸:۲۶ ۱ ۱ ۵۵۳ ۲۰۸۹
۵ آلبوم سور الحرم | محرم ۱۴۳۰ مارحل عني ۶.۴ ۹:۱۷ ۱ ۱ ۶۰۲ ۲۰۲۹
۶ آلبوم سور الحرم | محرم ۱۴۳۰ دم السبحان ۹ ۱۳:۰۱ ۱ ۱ ۵۰۴ ۲۰۵۲
۷ آلبوم سور الحرم | محرم ۱۴۳۰ حدت ۲.۶ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۴۶۵ ۲۰۶۶