گلچین ۱۳۶۸

گلچین ۱۳۶۸

از مرحوم حاج سلیم موذن زاده ، ۴ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ گلچین ۱۳۶۸ نام زیباسی اولان زینت ماه رمضان روضه ۱۱ ۱۲:۰۰ ۰ ۰ ۱۲۵۱۶ ۴۰۵۰
۲ گلچین ۱۳۶۸ ای عمه منیم حالیمه ویرانه لر آغلار نوحه ۸.۲ ۸:۵۵ ۱ ۱ ۱۵۱۶۲ ۷۲۳۴
۳ گلچین ۱۳۶۸ راحت جان روح روان رقیه نوحه ۱۲ ۱۳:۰۴ ۱ ۱ ۳۳۱۰۱ ۲۷۱۲۹
۴ گلچین ۱۳۶۸ نه وقتدی شام ویراندا پریشانم علی جانم نوحه ۹.۱ ۹:۵۰ ۱ ۱ ۱۴۷۶۵ ۱۰۴۷۲