۴ تیر ۱۳۹۴

۴ تیر ۱۳۹۴

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ ۴ تیر ۱۳۹۴ مظلوم بی کس تنها تشنه بین دشت و صحرا زمینه ۷.۲ ۷:۲۱ ۲ ۲ ۱۹۶۲ ۱۶۴۴
۲ ۴ تیر ۱۳۹۴ نفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم شور ۳.۸ ۴:۰۸ ۲ ۲ ۲۰۲۴ ۱۹۱۸
۳ ۴ تیر ۱۳۹۴ کریم کارش کرمه نوکرم کارش نوکریه شور ۳.۲ ۳:۰۳ ۲ ۲ ۲۱۳۱ ۱۸۴۴
۴ ۴ تیر ۱۳۹۴ یا حسین بی قرار بوی سیبم شور ۵ ۴:۵۷ ۲ ۲ ۱۱۵۲ ۱۷۰۷
۵ ۴ تیر ۱۳۹۴ عجب در و تخته توی این زمونه جور میشه شور ۷.۷ ۷:۵۳ ۲ ۲ ۱۱۹۰ ۲۳۰۳