شام غریبان ۱۳۹۴

شام غریبان ۱۳۹۴

از حاج مهدی اکبری، ۷ قطعه، ۴۸ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۴ تازه بی بال و پریم شروع میشه روضه ۸.۹ ۹:۳۴ ۷ ۷ ۳۱۰۷ ۳۱۹۷
۲ شام غریبان ۱۳۹۴ ای وای زینب محیای زینب زمینه ۹ ۹:۴۱ ۸ ۸ ۳۴۲۷ ۳۱۸۸
۳ شام غریبان ۱۳۹۴ خون گریه می کنم برا ساحت غریبیت شور ۶.۶ ۷:۰۰ ۷ ۷ ۲۹۳۹ ۳۲۸۰
۴ شام غریبان ۱۳۹۴ با چشم اشکبار علیکن بالفرار تک ۳.۶ ۳:۴۴ ۷ ۷ ۲۰۶۳ ۳۳۳۶
۵ شام غریبان ۱۳۹۴ ای تن خسته به گودال ز پا افتاده شور ۶.۴ ۶:۵۰ ۸ ۸ ۳۴۵۲ ۴۶۷۲