آلبوم دموع الجراح | محرم ۱۴۳۷

آلبوم دموع الجراح | محرم ۱۴۳۷

از علي مهدي، ۸ قطعه، ۴۹ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ آلبوم دموع الجراح | محرم ۱۴۳۷ دمعة ليلى ۱۴.۲ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۲۰۸۴ ۲۶۰۷
۲ آلبوم دموع الجراح | محرم ۱۴۳۷ دمعة الرباب ۶.۹ ۲:۵۸ ۰ ۰ ۹۵۴ ۲۲۳۳
۳ آلبوم دموع الجراح | محرم ۱۴۳۷ وحي الميمون ۱۱.۶ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۵۶۶ ۲۱۵۰
۴ آلبوم دموع الجراح | محرم ۱۴۳۷ بيرق حبيب ۱۳.۲ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۱۲۹۱ ۲۲۴۰
۵ آلبوم دموع الجراح | محرم ۱۴۳۷ حوار الألم ۲۳.۸ ۱۰:۲۲ ۰ ۰ ۶۳۲ ۲۱۳۹
۶ آلبوم دموع الجراح | محرم ۱۴۳۷ علي الأكبر ۱۳.۴ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۶۸۲ ۲۲۰۸
۷ آلبوم دموع الجراح | محرم ۱۴۳۷ المصرع ۱۶ ۶:۵۷ ۰ ۰ ۶۷۹ ۲۱۵۸