آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸

آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸

از علي مهدي، ۱۲ قطعه، ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ مدد ياعباس شور ۱۲.۵ ۶:۴۳ ۰ ۰ ۵۵۲۴ ۵۲۳۸
۲ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ نار نمرود ۴.۷ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۹۹۵ ۲۳۲۰
۳ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ انصار الحسين ۶.۱ ۶:۳۳ ۰ ۰ ۷۶۹ ۲۲۹۶
۴ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ الخدر ۱۲.۱ ۱۳:۰۸ ۰ ۰ ۵۱۲ ۲۱۶۲
۵ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ قافلة جراحي ۸.۱ ۸:۴۶ ۰ ۰ ۶۰۱ ۲۷۵۴
۶ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ طفل الحسين ۴.۹ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۶۰۱ ۲۱۷۵
۷ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ شيئ من الحزن ۳.۹ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۶۳۹ ۲۰۹۶
۸ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ کرار ۲.۷ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۹۲۶ ۲۲۴۱
۹ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ شلون امشي ۸.۷ ۹:۲۲ ۰ ۰ ۸۰۶ ۲۲۸۳
۱۰ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ ما ننسي الحسين شور ۵.۹ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۹۱۲ ۲۳۷۶