شب هفتم محرم ۱۳۹۵

شب هفتم محرم ۱۳۹۵

از .، ۷ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ ما غباریم و آفتاب تویی مناجات ۷.۴ ۷:۵۶ ۲ ۲ ۲۱۲۸ ۱۷۳۷
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ سلام بر من و لبخند زخم حنجر من روضه ۱۲.۳ ۱۳:۱۶ ۲ ۲ ۱۰۶۳ ۱۸۸۳
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ لالا لالا گلم لالا لالا لالا بهارم زمینه ۸ ۸:۳۱ ۲ ۲ ۵۸۰۸ ۳۲۷۸
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ غوغایی در میدان بود در گهواره نماندی نوحه ۴.۹ ۵:۱۰ ۲ ۲ ۱۴۳۵ ۲۱۵۹
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ مگه من مادر چند تا پسرم که کشتنت واحد ۷ ۷:۲۴ ۲ ۲ ۱۹۲۴ ۲۵۱۳
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ دوباره عهد می بندند پیروان راه زینب واحد ۴.۵ ۴:۴۰ ۲ ۲ ۱۲۸۵ ۲۱۵۵
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ ای شش ماه حرم لالایی تک ۳.۱ ۳:۱۲ ۲ ۲ ۱۹۴۵ ۲۲۸۷