میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵

میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵ به بهار گفتم ثمرت مبارک سرود ۵ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۴۸۲ ۱۴۹۱
۲ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵ با نسیم کلمات عطر جنان می آید مدح ۱۴ ۱۵:۰۶ ۰ ۰ ۱۴۱۰ ۱۱۰۱
۳ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵ پر می گیره دل من تا گنبد خضرا سرود ۹.۷ ۱۰:۲۵ ۰ ۰ ۱۷۳۰ ۱۶۴۶
۴ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵ به سر هوای علی سرود ۴.۹ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۸۵۹ ۱۳۳۰