شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵

شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ فاطمیه عزای اهل آسمونه زمینه ۶.۵ ۶:۵۶ ۰ ۰ ۱۷۱۷ ۳۹۲۷
۲ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ به هر مادری که محب شماست واحد ۶.۳ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۱۱۳۱ ۳۹۳۶
۳ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۵ همه باورم فاطمه است شور ۴.۷ ۵:۰۱ ۰ ۰ ۱۳۴۷ ۳۹۷۱