میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۵

میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۵ زهرا همان که در سحر آفریدنش مدح ۸.۵ ۹:۰۶ ۰ ۰ ۱۹۵۶ ۱۳۷۶
۲ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۵ می نویسی روی عرش دفتر سرود ۱۲.۶ ۱۳:۳۶ ۱ ۱ ۳۷۱۴ ۲۰۰۷