گلچین محرم ۱۳۹۵

گلچین محرم ۱۳۹۵

از حاج شهروز حبیبی، ۱۶ قطعه، ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت رقیه (س) نوحه ۶.۷ ۷:۱۴ ۰ ۰ ۱۷۴۲ ۱۹۳۸
۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت زینب (س) نوحه ۴.۹ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۴۴۰ ۱۸۴۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۶.۸ ۷:۱۹ ۰ ۰ ۹۳۵ ۱۷۵۸
۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۶.۸ ۷:۲۱ ۰ ۰ ۱۴۹۱ ۱۷۵۴
۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۸.۵ ۹:۰۹ ۰ ۰ ۱۱۲۱ ۱۷۹۲
۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۵.۹ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۱۱۳۱ ۱۷۱۲
۷ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۵ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۱۱۴۷ ۱۷۳۶
۸ گلچین محرم ۱۳۹۵ امام حسین (ع) نوحه ۵.۲ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۹۰۵ ۱۶۹۸
۹ گلچین محرم ۱۳۹۵ شب عاشورا نوحه ۴.۹ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۸۶۳ ۱۷۳۰
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۵ شام غریبان نوحه ۴.۳ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۹۸۶ ۱۶۵۸
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت علی اصغر (ع) شور ۲ ۲:۰۸ ۰ ۰ ۹۷۲ ۱۵۹۸
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) شور ۳.۷ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۸۸۷ ۱۶۶۵
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت علی اصغر (ع) روضه ۶.۶ ۷:۰۸ ۰ ۰ ۸۷۶ ۱۶۶۰
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۵ حضرت اباالفضل (ع) روضه ۴.۱ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۲۲۳ ۱۶۶۱
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۵ شب عاشورا روضه ۷.۸ ۸:۲۴ ۰ ۰ ۱۲۹۳ ۱۷۲۲
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۵ شام غریبان روضه ۸.۸ ۹:۳۲ ۰ ۰ ۱۱۵۹ ۱۶۰۰