شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ شب قدره آقا دلم بی قراره مناجات ۷ ۷:۲۹ ۰ ۰ ۲۸۲۷ ۱۶۸۸
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ نمک بخور ولی آن را به زخم یار نزن روضه ۳.۵ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۲۱۵۸ ۱۸۵۸
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ ای وای تو رو بدم به کی قسم زمینه ۱۰ ۱۰:۵۰ ۰ ۰ ۲۴۵۴ ۱۸۰۱
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ بزن ای تیغ در دم راحتم کن واحد ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۶۲۳۱ ۲۶۶۶
۵ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ نام ما را بنویسید پریشان علی واحد ۴.۱ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۲۸۹۶ ۲۲۹۸
۶ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ یه عمر دلتنگ حرم می مونم شور ۷.۹ ۸:۲۹ ۰ ۰ ۱۷۰۷۳ ۴۲۲۰