ایام فاطمیه ۱۴۳۹ مشهد مقدس

ایام فاطمیه ۱۴۳۹ مشهد مقدس

از الحاج نزار القطري، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ ایام فاطمیه ۱۴۳۹ مشهد مقدس تویی تاج سرم همه باورم زمینه ۶.۵ ۶:۵۵ ۰ ۰ ۵۹۸۴ ۵۴۰۰
۲ ایام فاطمیه ۱۴۳۹ مشهد مقدس الا یار جوانم زمینه ۳.۷ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۳۲۳۸ ۴۶۰۰
۳ ایام فاطمیه ۱۴۳۹ مشهد مقدس خدا کند که زنی ناگهان زمین نخورد واحد ۶.۵ ۶:۵۴ ۰ ۰ ۳۳۹۷ ۴۱۶۶
۴ ایام فاطمیه ۱۴۳۹ مشهد مقدس عالم غرق خونه واحد ۵.۳ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۲۴۱۴ ۴۱۹۲