گلچین صفر ۱۳۹۶

گلچین صفر ۱۳۹۶

از .، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۶ بردن نام تو هر چند خطر داشت پدر روضه ۵.۱ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۱۵۹۳ ۱۲۸۵
۲ گلچین صفر ۱۳۹۶ اومدی توی خرابه نیمه شب روضه ۴.۲ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۲۰۴۱ ۱۲۶۸
۳ گلچین صفر ۱۳۹۶ خواندن روضه ات از بس که جگر می خواهد روضه ۵.۷ ۶:۰۳ ۰ ۰ ۹۰۳ ۱۰۹۵
۴ گلچین صفر ۱۳۹۶ بمیرم برات عزیز مادر زینب زمینه ۵.۹ ۶:۲۰ ۰ ۰ ۱۲۰۸ ۱۲۲۷