گلچین صفر ۱۳۹۶

گلچین صفر ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۶ بردن نام تو هر چند خطر داشت پدر روضه ۵.۱ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۱۴۲۵ ۱۰۴۷
۲ گلچین صفر ۱۳۹۶ اومدی توی خرابه نیمه شب روضه ۴.۲ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۱۸۵۶ ۱۰۱۱
۳ گلچین صفر ۱۳۹۶ خواندن روضه ات از بس که جگر می خواهد روضه ۵.۷ ۶:۰۳ ۰ ۰ ۷۹۰ ۷۸۷
۴ گلچین صفر ۱۳۹۶ بمیرم برات عزیز مادر زینب زمینه ۵.۹ ۶:۲۰ ۰ ۰ ۱۱۱۷ ۱۰۰۶