گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۲۲ قطعه، ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ با اشک لرزون اومدم زمینه ۶.۵ ۶:۵۸ ۰ ۰ ۲۵۴۳ ۱۷۴۷
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ هذا فرق بینی و بینک یا حیدر واحد ۳.۹ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۸۵۴ ۱۱۱۲
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ می دونی غم هامو شور ۶.۷ ۷:۰۸ ۰ ۰ ۸۱۰ ۱۱۹۸
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ نام تو را نوشتم و پشت جهان شکست روضه ۲.۵ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۱۱۷۷ ۱۱۱۹
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ نمی دونه کسی از درد و از غمم زمینه ۶ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۸۳۲ ۱۱۱۰
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ هِیَ امّ الحسن هِیَ امّ الحسین شور ۵.۲ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۷۸۷ ۹۵۶
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ شأن تو والاست نه والاتر از این حرف هاست واحد ۳.۷ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۵۴۳ ۸۵۴
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ همه هستم فدای تو شور ۴ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۸۵۶ ۱۰۴۹
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ اگر دیدی گل یاسی به روی چهره نم دارد زمینه ۳.۷ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۷۸۰ ۹۴۹
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ مدینه دیگه جای زندگی نیست زمینه ۷.۶ ۸:۰۵ ۰ ۰ ۵۸۶ ۹۶۸
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ ای ز نبی ربوده دل روی خدا نمای تو واحد ۴.۶ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۴۹۹ ۸۰۴
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ چه صفایی داره حال و هوایی داره شور ۵.۷ ۶:۰۴ ۰ ۰ ۸۶۶ ۱۰۳۵
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ یا بضعة الرسول مولاتی زهرا زمینه ۵.۷ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۶۹۳ ۸۶۱
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ دلتنگ دیدار صحن بقیعم واحد ۳.۹ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۵۸۴ ۸۱۷
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ بهتر از اشک برا فاطمه نیست روضه ۸.۵ ۹:۰۴ ۰ ۰ ۸۹۰ ۹۸۹
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ فاطمه صدات برای خونه لازمه زمینه ۸.۶ ۹:۱۵ ۰ ۰ ۸۱۱ ۱۰۰۲
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ کیستی تو بهشت بابایی روضه ۱۲.۸ ۱۳:۵۰ ۰ ۰ ۷۴۷ ۸۴۱
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ مادر مادر افتادی میون بستر زمینه ۷ ۷:۲۸ ۰ ۰ ۸۹۷ ۱۰۱۳
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ بد به دلت راه نده آقا واحد ۶.۸ ۷:۱۸ ۰ ۰ ۸۶۹ ۹۱۱
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ آروم جونم فاطمه واحد ۴.۳ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۴۸۳ ۱۰۲۴
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ سلام ای حضرت کوثر شور ۴.۶ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۱۰۹۴ ۹۴۱
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ من یه عمر تو دنیا فداییه توأم آقا شور ۴.۱ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۴۷۷ ۸۵۹